SUOMEN PARAPSYKOLOGINEN TUTKIMUSSEURA RY

19-06-2009

Toiminta

Periaatteet

Tavoitteet

Suomen Parapsykologinen Tutkimusseura perustettiin Helsingissä vuonna 1938 palvelemaan parapsykologiasta kiinnostunutta suomenkielistä väestöä, vastapainona silloista sivistyskieltä ruotsia käyttäneelle sisarjärjestölle. Seuran pyrkimyksenä on ollut järjestää parapsykologisia kokeita, kerätä parapsykologisia ilmiöitä koskevia tietoja, julkaista alaa käsittelevää kirjallisuutta sekä järjestää alan tilaisuuksia. Perustettaessa yhdistys myös tähtäsi parapsykologian tutkimuksen ja opetuksen ottamiseen Suomen korkeakoulujen sekä tieteellisten seurojen tutkimus- ja opetusohjelmiin (ks. http://www.adressit.com/paratutkimus)

Toiminta

Suomen Parapsykologisen Tutkimusseura voi järjestää yleisöluentoja, keskustelupiirejä, meedioistuntoja jne. Kesäaikana yhdistyksellä ei ole toimintaa mahdollisia jäsenretkiä yms. lukuunottamatta. Yleisötilaisuuksien lisäksi seura pyrkii järjestämään mm. meedioistuntoja, kursseja, keräyksiä, ulkotilaisuuksia ja jäsenretkiä. Yhdistyksen puitteisiin voi myös perustaa erilaisia pienryhmiä.

Seuran muodollisiin tehtäviin kuuluu valtakunnallisten yhteistyökokousten ja seurojen yhteistoiminnan organisoiminen. Seuralla voi myöskin olla alaosastoja paikkakunnilla, jossa löytyy riittävästi kiinnostusta parapsykologiaan. Alan toimintaan voi osallistua läsnäolon lisäksi tarjoutumalla vapaaehtoistyöhön oman seuran tilaisuuksiin, ottamalla vastaan erilaisia tehtäviä kuten käännöstöitä tai tutkimusta, asettumalla ehdokkaaksi luottamustehtäviin tai ilmoittautumalla alustajaksi.


Periaatteet

Avoimen ja vapaan keskusteluilmapiirin ylläpitäminen turvaa sen, että seuratoiminnassa vältytään ”ainoalta oikealta opilta” eli lahkoontumiselta. Tulemme seuran tilaisuuksiin tapaamaan toisia samoista asioista kiinnostuneita totuudenetsijöitä ja viihtymään toistemme seurassa. Jos oikein onnistaa, opimme ehkä jotain uutta itsestämme ja myös toisistamme.

Koska kaikkien hyväksymää, lopullista totuutta ihmisestä ei ole vielä kukaan esittänyt, on hyvä muistaa, että keskusteleva, ennakkoluuloton, utelias ja pohtiva asenne parhaiten edesauttaa elämämme ydin-kysymysten selkeytymistä ja omakohtaisen totuuskäsityksen oivaltamista.


Alkuun

Tavoitteet


1. Puolueettoman tutkimustiedon esittäminen paranormaalin kokemisen alueelta, ja mahdollisten johtopäätösten pohtiminen nykyisen ihmiskäsityksemme ja elämänkatsomuksemme kannalta
2. Valistus- ja tukitoiminnan järjestäminen yllättäviin ja hämmentäviin parailmiöihin joutuneille sekä tähän liittyvän tutkimuksen edistäminen
3. Näkökulmien tarjoaminen kiistanalaisiin kysymyksiin fyysisen ja henkisen todellisuuden alueilta sekä työvälineiden ja toimintaympäristön tarjoaminen näihin liittyvissä tarpeissa
4. Itsetuntemuksen lisääminen tutustumalla tapoihin, joilla ihmispsyykeä on kartoittamaan ja tekniikoihin, joilla sitä on pyritty kehittämään
5. Henkisten traditioiden sitoutumaton, ennakkoluuloton ja vapaa tutkimus. Tiedon ja uskon sekä aineen ja hengen välisten yhteyksien että erojen tarkastelu.
6. Sekä intuition että järjen käyttämisen edistäminen ja tukeminen paranormaalien kokemusten ja muiden yhdistyksen toimialueeseen kuuluvien ongelmallisten asioiden selvittämisessä.
Alkuun